Politika privatnosti i prava ispitanika

Politika privatnosti –  web stranice

Politika Privatnosti Hrvatska

Zaštita vaših osobnih podataka

INTER MED doo  Poreč poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR Uredba EC 2016/679 ).

Vaše osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere procedure i zaštite osobnih podataka kako bismo spriječili neovlašteni pristup vašim osobnim podacima.

Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima čuvamo samo u razdoblju koje je dovoljno da se ispuni inicijalna svrha njihovog prikupljanja. Ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke imamo u našoj bazi elektroničke pošte, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo (Pravo na ispravak) ili izbrišemo (Pravo na zaborav). To ćete učiniti tako da se javite putem kontakt adrese info@protivit.hr  dostavite nam obavijest s vašim zahtjevom po kojemu ćemo postupiti unutar zakonskog roka.

Vaše osobne podatke ne dostavljamo drugim primateljima osim po zakonskom načelu i vaše izričite privole.

 

Politika Privatnosti Italija 

Protezione delle informazioni personali


INTER MED srl rispetta la tua privacy e gestisce le tue informazioni personali in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento GDPR EC 2016/679).

Conserviamo le vostre informazioni personali elettronicamente, e ai fini della protezione applichiamo le adeguate misure tecniche e organizzative e la protezione dei dati personali al fine di impedire l'accesso non autorizzato alle vostre informazioni personali.
Le informazioni personali che ci vengono fornite sono conservate per un periodo sufficiente a soddisfare lo scopo iniziale di raccolta. Sei autorizzato in qualsiasi momento a richiedere informazioni su quali dati personali hai nella nostra base di posta elettronica, nonché a richiedere la modifica di tutte o alcune informazioni personali (Diritto alla correzione) o di eliminarle (Diritto di perdonare). Per farlo contattarci tramite l'indirizzo di contatto info@protivit.hr e fornirci informazioni con la vostra richiesta dopo di che si procederà entro il termine legale.

Non forniamo le tue informazioni personali ad altri destinatari se non per il principio legale e il tuo esplicito consenso.

 

Politika Privatnosti UK 

Protecting Your Personal Information

INTER MED ltd respects your privacy and handles your personal information in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EC 2016/679 ).

We store your personal information electronically, and for the purpose of protection we apply the appropriate technical and organizational measures procedures and the protection of personal data in order to prevent unauthorized access to your personal information.
Your personal information that you make available to us is only kept for a period that is sufficient to meet the initial purpose of collecting them. You are authorized at any time to request information about which personal information you have in our email base, as well as request that we change all or some personal information (Right to Correction) or delete it (Right to Forgive). You will do so by contacting us via the contact address info@protivit.hr  and provide us with a notification of your request that we will act within the statutory deadline.

We do not deliver your personal information to other recipients except by the statutory principle and your explicit consent.

 

 

Prava ispitanika

Sukladno uredbi  GDPR Uredba EC 2016/679  regulirali smo prava ispitanika sa kojima vas, ovim putem, upoznajemo.

Ispitanik ima pravo uvida u zbirku osobnih podataka. Najvažnija prava ispitanika su sljedeća:

transparentnost (čl.12 – 14. GDPR-OUZP Uredbe): pružanje informacija prilikom prikupljanja osobnih podataka kada voditelj obrade mora među ostalim informacijama obavijestiti ispitanika i o svojem identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole, brisanju i uništavanju podataka,

pristup podacima (čl. 15 GDPR-OUZP Uredbe): dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje, brisanju i uništavanju podataka,

pravo na ispravak (čl.16. GDPR-OUZP Uredbe): ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave;

brisanje - pravo na zaborav (čl.17. GDPR-OUZP Uredbe): ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ispitanik je povukao privolu za obradu, osobni podaci su nezakonito obrađeni i sl.

pravo na ograničenje obrade (čl.18. GDPR-OUZP Uredbe): u pojedinim situacijama (na primjer kada je točnost podataka osporavana ili kada pravo na brisanju ispitanik želi da voditelj obrade zadrži njegove podatke) ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i nekih drugih vrsta obrade;

pravo na prenosivost (čl.20. GDPR-OUZP Uredbe): ispitanik ima pravo zaprimiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;

pravo na prigovor (čl.21. GDPR-OUZP Uredbe): ispitanik ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka ako se ista temelji na zadaće od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti voditelja obrade ili na legitimne interesa voditelja obrade (uključujući i profiliranje), tada voditelj obrade ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva, također ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati;

pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka- profiliranje (čl.22. GDPR-OUZP Uredbe): ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom koji se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

 

Kontakt-podaci voditelja obrade:

Voditelj obrade: INTER MED doo Poreč, Gregovo 14,

Odgovorna osoba Voditelja obrade:  Dragan Reznić, direktor

Tel: +385 52 433 663

       +385 91 324 08 36

E-mail:info@protivit.hr